Al 15 jaar hét expertisecentrum

Wie zijn we?

sjef02Het NMW steunt op een aantal uitgangspunten; ten eerste baseren wij onze nascholingen op Wat Werkt; die factoren die bewezen hebben te werken in de hulpverlening, ten tweede op een outreachende, vraaggerichte en systeemgerichte visie met als doel empowerment van de cliënten en hun context; kortom Welzijnswerk Nieuwe Stijl. Wij integreren in onze nascholingen voornamelijk twee methodieken voor hulpverlening: de Oplossingsgerichte Therapie en de Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening. Deze zijn binnen de maatschappelijk werk context ontwikkeld en effectief gebleken. Wij stellen ons tot doel om deze combinatie van methodes toe te passen op de diverse maatschappelijke taken en specialisaties van het Maatschappelijk Werk. 

Trainingen voor sociale (wijk)teams

jose01De huidige maatschappelijke problemen vragen van de MW-ers een andere houding en visie. (Ex)staatsecretaris Mevr. Bussemaker omschreef watnodig is voor het Welzijnswerk Nieuwe Stijl: het moet vraaggericht zijn, uitgaan van de kracht van de burger en zijn omgeving, outreachend, doel- en resultaatgericht, integraal en ruimte biedend aan de kunde van de professional (zie ook Van der Lans 2010). Het NMW hanteert die uitgangspunten al langer en heeft vele nascholingen die deze "nieuwe stijl" praktisch invullen. Zoals Oplossingsgericht Werken de methode is die bij uitstek vraaggericht en op de kracht van de cliënten gericht zijn. Die methode is ook onderdeel van nascholingen als Outreachend Werken, Werken met Multiprobleemgezinnen, School Maatschappelijk Werk, Gezinscoaching, Samenwerken in Netwerken,etcetera. Wij werken vanuit een empowerment perspectief voor zowel de cliënt als de hulpverlener. Onze nascholingen maken dit vergroten van de eigen kracht praktisch en hanteerbaar.

Wat Werkt

jo11Een tweede belangrijk uitgangspunt is dat onze nascholingen zijn gebaseerd op dat wat wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen wat nu precies de werkzame bestanddelen in de hulpverlening zijn. In zijn uitgebreid onderzoek naar de resultaten van meer dan 50 jaar wetenschappelijk onderzoek in "Wat Werkt. De kern en kracht van het MW" kwam De Vries (2007) tot de conclusie dat het niet de (wetenschappelijk bewezen) methoden zijn maar vooral de cliënt zelf. De bijdragen van de hulpverlening blijken te zijn: de werkrelatie; de persoon en houding van de hulpverlener en het voortdurend checken bij de cliënt of de hulp hem helpt. Kortom elke methode is zo goed als de personen die hem uitvoeren. Daarom leggen wij een grote nadruk op het aangaan en onderhouden van een persoonlijke werkrelatie en op het openlijk bespreken met de cliënten of de hulp hen verder helpt en wat er eventueel beter kan.

Empowerment van de cliënt

sjef11Cliënten rapporteren dat hun inzet en motivatie groeit als de hulpverlener respect toont voor hoe zij hun problemen zien en ervaren, hij hen helpt hun eigen doelen te stellen en hen leert gebruik te maken van wat zij als oplossingen en mogelijkheden in huis hebben of kunnen ontwikkelen. De Kortdurende Oplossingsgerichte Therapie (KOT) is bij uitstek de methode die de hulpverlener handvatten geeft om de cliënt te helpen op eigen kracht te varen. Hij onderzoekt met de cliënten wat er al goed gaat in het gezin. Hij helpt de cliënten hun eigen doelen in concreet, alledaags gedrag te formuleren en laat hen ontdekken welke stappen zij al gedaan hebben en welke verdere stappen zij willen nemen en wat daar voor nodig is.

Empowerment van de hulpverlener

jose11Elke hulpverlener dient de leiding te hebben in het hulpverleningsproces. De Ervaringsgerichte Psychosociale Therapie (EPT) is al jaren lang een methodiek die de hulpverlener aanspreekt op zijn eigen kracht en mogelijkheden om zo op een persoonlijke manier professioneel leiding te geven (De Vries 2009). Door open en persoonlijk de eigen ervaringen van en reacties op de cliënten in te brengen schept de hulpverlener een werkrelatie die gebaseerd is op direct menselijk contact en gelijkwaardigheid. Het gaat daarbij om het methodisch hanteren van professionele nabijheid. Een dergelijke persoonlijke werkrelatie blijkt een krachtige voorspeller van een effectieve hulpverlening en vormt dus de basis van elke goede hulpverlening.

Onze aanpak

jo10Onze nascholingen zijn gebaseerd op wat wetenschappelijk onderzoek zegt dat werkt in de hulpverlening. Methoden en methodieken blijken van minder belang, wezenlijker blijken factoren als een persoonlijke werkrelatie, het geven van hoop en het afstemmen op de doelen en mogelijkheden van de cliënten. Vandaar dat we in onze trainingen juist daar de nadruk op zullen leggen.De samenstelling van de nascholingen kent een afwisseling van theoretisch reflectie en van praktische vaardigheidstraining. De nascholingen zijn uiterst praktisch en vooral gericht op het verwerven van vaardigheden. Er wordt gewerkt met ervaringsgerichte methoden zoals rollenspellen, video-analyses en casusbesprekingen. Onze nascholingen sluiten nauw aan bij de kennis en ervaringen van de cursisten. Van de cursisten wordt een actieve inzet verwacht, de eigen ervaringen en casussen vormen het voornaamste materiaal waarmee gewerkt wordt. Daardoor wordt het geleerde direct toepasbaar in de praktijk. In onze nascholingen is er alle ruimte om de dagelijkse problemen van de cursisten met het onderwerp te bespreken. Reflectie, humor en (h)erkenning en zoeken naar toepasbare oplossingen kenmerken de sfeer. Wij werken uitsluitend met ervaren en erkende trainers die expert zijn op hun onderwerp. Zij baseren zich op de actuele kennis met betrekking tot het onderwerp.

Erkenning

Onze nascholingen zijn erkend door Registerplein en leveren registerpunten op voor het opleidingstraject voor in het Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers en sociaal agogen en voor bij het SKJeugd gerigistreerde jeugdzorgwerkers.

Evaluatie

De nascholingen Oplossingsgericht werken zijn uitgebreid door meer dan honderd cursisten geëvalueerd. Download het volledige artikel.

Gelezen in: HAN Alumni nieuwsbrief MWD

Tot op de dag van vandaag ben ik blij dat ik toen koos mezelf bij te scholen in de Korte Oplossingsgerichte Therapie (KOT), gegeven op het NMW door de alom bekende Sjef de Vries. Deze methodiek is me op het lijf geschreven. Nog dagelijks geniet ik er van, middels empowerment, de kracht en dus ook de oplossingen die mensen zelf hebben, in te zetten bij het verhelpen/ hanteren van hún problemen/ beperkingen.

(J. van der Lans; Eropaf. De nieuwe start van het sociaal werk 2010)
(J. de Vries; Wat Werkt. De kern en kracht van het M W. 2007)
(J. de Vries; Basismethodiek Psychosociale Hulpverlening 2009)